Algemene voorwaarden

Metaalconstructies Pouilliers Nv - Algemene voorwaarden - 2015/1

Toepasbaarheid

Behoudens andersluidende en schriftelijke overeenkomst zijn alle bestellingen, bestelbonnen, opdrachten, offertes, overeenkomsten,… die door of met Metaalconstructies Pouilliers Nv BE 0400.910.205 RPR Brussel (verder genoemd “Pouilliers”) worden gesloten of opgesteld, onderworpen aan deze voorwaarden die de klant verklaart te kennen en zonder voorbehoud te aanvaarden, met uitdrukkelijke uitsluiting van de gebeurlijke voorwaarden van de klant zelf.

Offertes en hun bevestiging

 1. Alle offertes zijn maximaal 14 dagen geldig en houden geen verbintenis van Pouilliers in, tenzij ze door het Bestuur van Pouilliers worden bevestigd.
 2. De klant wordt geacht onweerlegbaar akkoord te gaan met de omschrijving van de offerte, tenzij de klant binnen de vier kalenderdagen na de verzending ervan door Pouilliers schriftelijk zijn opmerkingen heeft doen kennen.
 3. De opgegeven prijzen kunnen gewijzigd worden door Pouilliers, voor het gedeelte dat maximaal betrekking heeft op 80 % van de initiële prijs en voor zover Pouilliers aantoont dat de kostprijs van personeel of materiaal dit rechtvaardigt.

Levering en plaatsing en risico-overdracht

 1. Bij gebreke aan uitdrukkelijke schriftelijke afwijkende afspraken gebeuren de leveringen bij Pouilliers. De klant is gehouden de goederen op de door Pouilliers aangegeven datum en uur af te halen. Alle kosten te wijten aan het te laat of onvolledig ophalen van de goederen zijn ten laste van de klant, met een minimum van 5 % van het offertebedrag.
 2. Indien de levering op de werf of in het magazijn van de klant is overeengekomen, is de klant gehouden om op het ogenblik van de levering de nodige parkingplaats, stockageruimte, hulp en materieel ter beschikking te stellen voor een vlotte en veilige aflevering. Bij gebreke zullen alle hieruit voortvloeiende kosten aangerekend kunnen worden door Pouilliers, met een minimum van 5 % van het offertebedrag. Pouilliers is slechts gehouden op een door de klant aangegeven plaats te leveren voor zover deze plaats op normale en veilige wijze bereikbaar is. Is dit naar het oordeel van Pouilliers niet het geval, dan heeft Pouilliers het recht om de goederen naast haar vervoermiddel te lossen, op uitsluitend risico van de klant.
 3. De klant dient ervoor te zorgen dat de eventueel uit te voeren plaatsingen/werken onmiddellijk kunnen worden aangevat. Bij gebreke zijn alle rechtstreekse en onrechtstreekse kosten welke voortvloeien uit het tijdverlies ten laste van de klant, met een minimum van 5 % van het offertebedrag.
 4. Geleverde en/of geplaatste materialen worden niet teruggenomen. Wanneer Pouillers in bepaalde uitzonderlijke omstandigheden toch erin toestemt bepaalde materialen geheel of gedeeltelijk terug te nemen, dan zal dit geschieden aan maximaal 70% van de gefactureerde waarde en voor zover de klant de kosten van vervoer en afbraak integraal ten laste neemt.
 5. Het risico met betrekking tot de goederen gaat over vanaf de levering.
 6. In ieder geval geschiedt het vervoer van en naar de klant steeds op kosten van de klant.

Termijnen

De door Pouilliers opgegeven termijnen dienen slechts beschouwd te worden als zijnde gegeven bij benadering en ten titel van inlichting. Het niet leveren of het overschrijden van een termijn geven de klant in geen geval recht op een schadevergoeding.

Aanvaarding en klachten

De in ontvangstneming en/of ingebruikname der goederen/werken houdt de aanvaarding van alle zichtbare gebreken in. Het formuleren van klachten geeft de klant niet het recht om de betaling van de goederen of werken te schorsen.

Aansprakelijkheid

Indien werken en/of goederen uitgevoerd of vervaardigd door Pouilliers aanleiding geven tot enige schade (contractueel zowel als buitencontractueel) bij de klant, dan is Pouilliers maximaal gehouden om, naar keuze van Pouilliers, a) ofwel de werken opnieuw uit te voeren of de goederen opnieuw te leveren, b) ofwel het aan de klant gefactureerde bedrag voor deze werken of goederen terug te betalen, ten bedrage van het door de klant effectief betaalde bedrag doch i) na aftrek van de bedragen die de klant nog aan Pouilliers verschuldigd zou zijn en/of ii) rekening houdend met de schadevergoeding of dekking die de klant van derden zou of redelijkerwijze had kunnen recupereren (medeverantwoordelijken, verzekeringsmaatschappijen) en/of iii) het fiscaal verwerken van de geleden schade. Iedere gehoudenheid in solidum is uitgesloten. Ieder recht op schadevergoeding vervalt a) indien de klant niet tijdig alle redelijke maatregelen heeft genomen om de schade te verhinderen of te beperken, van zodra de klant op de hoogte was van het schadeverwekkend feit (of redelijkerwijze had moeten zijn) en b) door onoordeelkundig gebruik van de geleverde of geplaatste materialen. Ieder recht op schadevergoeding verjaart na verloop van 6 maanden nadat de klant kennis had van het schadeverwekkend feit of redelijkerwijze had moeten hebben.

Betalingen en eigendomsvoorbehoud

 1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn de werken, bestellingen en leveringen steeds contant betaalbaar bij ontvangst van de factuur en onverminderd het recht van Pouilliers om volledige vooruitbetaling te eisen alvorens tot levering over te gaan. Pouilliers heeft bovendien het recht voorschotten te factureren of een waarborg te eisen telkens zij dit geraden acht.
 2. Bij betalingsachterstand of vermindering van de kredietwaardigheid van de klant of diens borg, heeft Pouilliers het recht iedere levering van goederen of uitvoering van werken te staken, zonder dat de klant recht heeft op enige schadevergoeding.
 3. Ingeval van laattijdige betaling van een factuur, zal de klant vanaf de vervaldag van de factuur een verwijlinterest van 8 procent verschuldigd zijn, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10 %. De klant heeft niet het recht om schuldvergelijking toe te passen.
 4. Het formuleren van klachten geeft de klant niet het recht om de betaling van de goederen of werken te schorsen.
 5. De goederen blijven eigendom van Pouilliers zolang ze niet volledig betaald zijn.

Nietigheid

Indien een bepaling van deze voorwaarden nietig zou verklaard worden, dan heeft dat geen gevolg voor de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen.

Recht en rechtbank

Deze overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken en hoven territoriaal bevoegd voor de plaats waar de maatschappelijke zetel van Pouilliers gelegen is, zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen.